As reported in the Irish Times on the 16th of May last, the trade union SIPTU estimates that some 600 workers employed in meat processing plants have been diagnosed with COVID19. In light of this, it is important that both employers and employees are aware of their respective legal rights and obligations in respect of health and safety in the work place.

 

Safety, Health and Welfare at Work: What is the law?

According to the Safety, Health and Welfare at Work Act 2005, there is a general duty on employers to ensure, in so far as is reasonably practicable, the safety, health and welfare at work of his or her employees. Specifically, this duty includes the obligation to ensure that the place of work is designed and maintained in a condition that is safe and without risk to the health of employees. In situations where risks in the workplace cannot be eliminated or adequately controlled, suitable protective clothing and equipment must be provided and maintained so as to ensure, in so far as is practical, the safety, health and welfare of employees. In addition to these general duties, the Safety, Health and Welfare at Work Act 2005 places specific obligations on employers, including a duty to provide information to employees concerning their safety, health and welfare at work, along with instruction, training and supervision, in a manner that is understood by the employee.

 

COVID-19: Specific Rights and Responsibilities

In addition to these duties, the Health and Safety Authority, along with the Department of Health, have issued detailed and specific guidance for employers on how to operate their premises in a safe manner during the COVID19 pandemic. For example, the National Return to Work Safely Protocol offers detailed guidance on what an employer should do in situations where maintaining a 2-metre distance between employees cannot be maintained. Firstly, the use of physical barriers between employees is recommended, hand washing and hand hygiene facilities should be provided and it is recommended that employees be given facemasks in line with the available public health advice. Overall, the advice recommends that direct worker contact be minimised before, during and after work shifts.

 

Further Information or Advice

The importance of being aware of your rights and responsibilities as an employee has never been more important in light of COVID19. If you require further information or advice in relation to the rights and duties of employers and employees in the workplace, do not hesitate to contact Fleming & Barrett Solicitors on the following:

Prawa i obowiązki pracodawców i pracowników w świetle pandemii COVID-19

Jak podano w dzienniku Irish Times z 16 maja, związek zawodowy SIPTU szacuje, że u około 600 pracowników zatrudnionych w zakładach mięsnych zdiagnozowano COVID-19. W związku z tym ważną sprawą jest to, żeby zarówno pracodawcy, jak i pracownicy byli świadomi swoich praw i obowiązków w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy.

 

Bezpieczeństwo, higiena i dobre warunki w pracy: co mówi prawo?

Zgodnie z przepisami ustawy o bezpieczeństwie, higienie i warunkach pracy (Safety, Health and Welfare at Work Act) z 2005 roku na pracodawcach spoczywa ogólny obowiązek zapewnienia wszystkim swoim pracownikom – tak dalece, jak to tylko możliwe – bezpieczeństwa, zdrowia i dobrych warunków w pracy. Obowiązek ten obejmuje w szczególności konieczność dopilnowania, aby miejsce pracy było zaprojektowane i utrzymywane w stanie, który zapewnia bezpieczeństwo i brak zagrożeń dla zdrowia pracowników. W sytuacjach, kiedy zagrożeń w miejscu pracy nie da się wyeliminować lub odpowiednio ich kontrolować, należy zapewnić i utrzymywać odpowiednią odzież ochronną i sprzęt ochronny, aby zadbać – tak dalece, jak to tylko możliwe – o bezpieczeństwo, zdrowie i dobre warunki w pracy dla pracowników. Poza wspomnianymi obowiązkami ogólnymi ustawa o bezpieczeństwie, higienie i warunkach pracy z 2005 roku nakłada na pracodawców obowiązki szczególne, w tym obowiązek przekazywania pracownikom informacji dotyczących ich bezpieczeństwa, zdrowia i warunków pracy, jak również zapewnienia instrukcji, szkoleń i nadzoru w sposób zrozumiały dla pracowników.

 

COVID-19: szczególne prawa i obowiązki

Poza wyżej określonymi obowiązkami Urząd ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa wraz z Departamentem Zdrowia wydały szczegółowe i konkretne wytyczne dla pracodawców na temat tego, w jaki sposób należy bezpiecznie działać w swoich zakładach w czasie pandemii COVID-19. Na przykład Krajowy protokół bezpieczeństwa dla osób powracających do pracy (National Return to Work Safely Protocol) zawiera szczegółowe wytyczne na temat tego, co powinien zrobić pracodawca w sytuacjach, kiedy nie można utrzymać 2-metrowego dystansu między pracownikami. Zgodnie z dostępnymi poradami w zakresie zdrowia publicznego przede wszystkim zaleca się stosowanie barier fizycznych między pracownikami, należy zapewnić urządzenia do mycia i higieny rąk, zaleca się również wydawanie pracownikom maseczek na twarz. Zasadniczo zaleca się, aby bezpośredni kontakt między pracownikami przed, podczas i po zakończeniu zmiany był ograniczony do minimum.

 

Dalsze informacje i porady

Znaczenie znajomości swoich praw i obowiązków jako pracownika nigdy nie było tak ważne, jak w świetle pandemii COVID-19. Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji lub porad na temat praw i obowiązków pracodawców i pracowników w miejscu pracy, zachęcamy do skontaktowania się z kancelarią adwokacką Fleming & Barrett Solicitors w następujący sposób:

 

Darbdavių ir darbuotojų teisės ir pareigos atsižvelgiant į susidariusią situaciją dėl COVID-19

2020 m. gegužės 16 d. Airijos dienraštis „Irish Times“ pranešė, jog remiantis SIPTU profesinės sąjungos atliktais skaičiavimais, maždaug 600 mėsos perdirbimo įmonėse dirbančių darbuotojų  diagnozuota COVID-19 liga. Dėl šios priežasties svarbu, kad tiek darbdaviai, tiek darbuotojai žinotų savo įstatymais numatytas teises ir pareigas, susijusias su sveikata ir sauga darbo vietoje.

 

Darbuotojų sauga, sveikata ir gerovė: koks yra išleistas įstatymas?

Pagal 2005 m. priimtą Saugos, sveikatos ir gerovės darbe įstatymą darbdaviai yra įpareigoti kiek įmanoma pagrįstai užtikrinti savo darbuotojų saugą, sveikatą ir gerovę. Tiksliau, ši pareiga apima pareigą užtikrinti, kad sukurta darbo vieta būtų saugi  ir nekeltų pavojaus darbuotojų sveikatai. Tais atvejais, kai rizikos darbo vietoje negalima pašalinti ar tinkamai valdyti, turi būti pasirūpinta tinkama apsaugine apranga ir įranga, kuri, kiek įmanoma, užtikrintų darbuotojų saugą, sveikatą ir gerovę. Be šių bendrųjų pareigų, 2005 m. priimtas Saugos, sveikatos ir gerovės darbe įstatymas nustato specialius įpareigojimus darbdaviams, įskaitant pareigą teikti darbuotojams informaciją apie jų saugą, sveikatą ir gerovę darbe, taip pat duoti reikalingus nurodymus, suteikti mokymus ir priežiūrą darbuotojui suprantamu būdu.

 

COVID-19 liga: Konkrečios teisės ir pareigos

Be minėtų pareigų, Sveikatos ir saugos tarnyba kartu su Sveikatos departamentu paskelbė darbdaviams išsamias ir tikslias rekomendacijas, kaip saugiai eksploatuoti savo patalpas COVID-19 pandemijos metu. Pavyzdžiui, Nacionaliniame grąžinimo į saugų darbą protokole pateikiamos išsamios rekomendacijos, ką darbdavys turėtų daryti tais atvejais, kai negalima išlaikyti 2 metrų atstumo tarp darbuotojų. Pirmiausia, darbo vietoje rekomenduojama užtikrinti  fizinį atstumą tarp darbuotojų, aprūpinti darbuotojus rankų plovimo ir rankų higienos priemonėmis, taip pat veido kaukėmis pagal turimas visuomenės sveikatos rekomendacijas. Apskritai patariama sumažinti tiesioginį darbuotojų kontaktą prieš darbo pamainą, darbo dienos (pamainos) metu ir po darbo.

 

Papildoma informacija ar patarimai

Atsižvelgiant į COVID-19 ligą, svarbu žinoti savo, kaip darbuotojo, teises ir pareigas. Jei jums reikia daugiau informacijos ar patarimų, susijusių su darbdavių ir darbuotojų teisėmis ir pareigomis darbo vietoje, nedvejodami kreipkitės į „Fleming & Barrett Solicitors“ advokatų biurą Jums patogiausiu būdu:

  • Telefonu 023-88-44211

 

 

Drepturile și obligațiile angajaților și angajatorilor în contextul Covid-19

 

Conform unui articol recent din ziarul Irish Times din data de 16 mai 2020, sindicatul SIPTU estimează că aproximativ 600 de lucrători în fabrici de procesare a cărnii au fost diagnosticați cu Covid-19. Ca urmare, este foarte important ca angajatorii precum și angajații să ia la cunoștință drepturile și obligațiile legale de sănătate și securitate la locul de muncă.

 

Sănătatea și siguranța la locul de muncă: Ce spune legea?

Conform Legii pentru sănătatea și siguranța la locul de muncă din 2005, este de datoria angajatorului să asigure pe cât posibil condițiile corespunzătoare pentru siguranța și sănătatea angajaților la locul de muncă. În particular, această datorie include obligația ca locul de muncă să fie amplasat și menținut în condiții care nu pun în pericol sănătatea și siguranța personală a angajaților. În situațiile în care unele riscuri inerente locului de muncă nu pot fi eliminate sau controlate în mod corespunzător, trebuie asigurate, pe cât posibil, echipament și îmbrăcăminte de protecție pentru a asigura sănătatea și siguranța angajaților. Pe lângă aceste obligații generale, aceeași Lege pentru sănătate și siguranță la locul de muncă din 2005 specifică obligația ca angajatorul să furnizeze informații relevante pentru asigurarea unui nivel optim de sănătate și siguranță la locul de muncă, precum și furnizarea de instructaj și supraveghere prin modalități care pot fi ușor de înțeles de către angajați.

 

Drepturi și responsabilități suplimentare în contextul Covid-19

În afara obligațiilor menționate mai sus, Autoritatea pentru Securitate și Sănătate în Muncă, împreună cu Ministerul Sănătății au emis un ghid detaliat pentru angajatori privind normele  suplimentare pentru desfășurarea activității în condiții de siguranță la locul de muncă pe timpul epidemiei Covid-19. De exemplu, în Protocolul de norme de siguranță pentru reîntoarcerea la locul de muncă se furnizează în detaliu normele care se impun în situații în care menținerea unei distanțe de 2 metri între angajați nu se poate implementa. În primul rând, conform noilor norme de sănătate publică, sunt recomandate utilizarea de echipament și bariere de protecție dintre angajați, spălarea mâinilor, furnizarea de echipamente de igienizare și purtarea măștilor faciale. Nu în ultimul rând, se recomandă a se păstra la un minim strict necesar contactul direct între lucrători înainte, după și pe timpul programului și turelor de lucru.

 

Informații suplimentare

Este mai important ca niciodată ca toți angajații să fie conștienți de drepturile și obligațiile proprii în legătură cu condițiile de lucru pe perioada pandemiei Covid. Pentru mai multe informații sau sfaturi în legătură cu drepturile și responsabilitățile curente ale angajatorilor și angajaților la locul de muncă, nu ezitați sa contactați Fleming  & Barrett Solicitors

la telefon: 023-88-44211

prin e-mail: reception@bandonsolicitors.com